Edukacja domowa

Elementary International School of Gdansk
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku

Żeby ukończyć szkołę nie trzeba do niej chodzić. To zdanie może niektóre osoby dziwić, ale dokładnie oddaje ono stan rzeczy. Dzieci mogą się uczyć pod opieką rodziców, krewnych czy starszego rodzeństwa we własnym domu, a do szkoły przychodzić po to, by zdawać egzaminy z poszczególnych przedmiotów.

W trybie domowym mogą uczyć się także dzieci rodzin, które musiały wyjechać za granicę. Pozwala na to ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
(Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572). W języku urzędniczym domowe nauczanie dzieci jest nazywane „spełnianiem obowiązku szkolnego poza szkołą”.

Aby umożliwić swojemu dziecku edukację domową należy:

  1. Uzyskać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  2. Wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem, którego przykład zamieszczamy poniżej;
  3. Złożyć wraz z wyżej wymienionym wnioskiem i opinią poradni oświadczenie i zobowiązanie, których wzory zamieszczamy poniżej.

W oparciu o powyższe dokumenty dyrektor szkoły podejmuje decyzję „w sprawie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą” i zawiadamia o tym rodziców. Dziecku jest wydawana legitymacja szkolna i od tego momentu szkoła obejmuje opiekę nad domowym nauczaniem dziecka.

Rodzice otrzymują dokładny harmonogram składania przez dziecko egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Z danego przedmiotu może to być jeden egzamin roczny lub dwa egzaminy semestralne. Terminy składania egzaminów mogą być przedmiotem ustaleń rodziców
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje dotyczące podręczników oraz wymagań egzaminacyjnych. Po pomyślnie zdanych egzaminach dziecko otrzymuje promocję do następnej klasy i świadectwo szkolne.

Rodzice z dzieckiem są informowani również o harmonogramie pracy szkoły i mogą uczestniczyć w imprezach ogólnoszkolnych (pasowanie na ucznia, jasełka, akcje charytatywne) jak i klasowych (wyjścia do teatru, na koncert, wycieczkę).

Rodzice mogą zasięgać porad u nauczycieli przedmiotu lub opiekuna klasy na zasadach wcześniej ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony.

Opłaty:

  • miesięczne czesne wynosi 100 PLN (płatne przez 10 miesięcy),
  • za udział dziecka w imprezach ogólnoszkolnych i pozaszkolnych na zasadach takich jak pozostali uczniowie z klasy.

Edukacja domowa raz zaczęta może, lecz nie musi, być kontynuowana. Każdy kolejny rok nauki dziecko może rozpocząć w normalnym trybie,
to znaczy uczęszczając codziennie na lekcje do szkoły.

Pliki do pobrania (kliknij prawym przyciskiem myszki na link i wybierz "zapisz element docelowy jako..."):