Edukacja domowa

 edukacja domowa logo

 

Żeby ukończyć szkołę nie trzeba do niej chodzić. To zdanie może niektóre osoby dziwić, ale dokładnie oddaje ono stan rzeczy. Dzieci mogą się uczyć samodzielnie lub pod opieką rodziców, krewnych czy starszego rodzeństwa we własnym domu, a do szkoły przychodzić po to, by zdawać egzaminy z poszczególnych przedmiotów. Pozwala na to ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), art. 37. W języku urzędowym domowe nauczanie dzieci jest nazywane „realizacją obowiązku szkolnego poza szkołą”.

 

Jak umożliwić swojemu dziecku edukację domową?

Aby realizować edukację domową należy:
1. Uzyskać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdolności dziecka do nauki w domu. Zgodnie z obowiązującym od 2017 roku nowym prawem oświatowym opinię o zdolności dziecka do edukacji domowej wydają tylko publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
2. Mieszkać w województwie pomorskim.
3. Wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem.
4. Złożyć wraz z wyżej wymienionym wnioskiem i opinią poradni oświadczenie i zobowiązanie.

 

W oparciu o powyższe dokumenty dyrektor szkoły podejmuje decyzję „w sprawie zezwolenia na realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą” i zawiadamia o tym rodziców. Dziecku jest wydawana legitymacja szkolna i od tego momentu szkoła obejmuje opiekę nad domowym nauczaniem dziecka. Rodzice otrzymują wykaz przedmiotów, z których przewidziany jest egzamin. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje dotyczące wymagań egzaminacyjnych. Po pomyślnie zdanych egzaminach dziecko otrzymuje promocję do następnej klasy i świadectwo szkolne.

Rodzice z dzieckiem są informowani o harmonogramie pracy szkoły i mogą uczestniczyć w imprezach ogólnoszkolnych jak i klasowych (wyjścia do teatru, na koncert, wycieczkę). Istnieje również możliwość korzystania z materiałów udostępnionych przez nauczycieli raz w miesiącu na platformie Google Classroom.


Uczniowie edukacji domowej mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych oraz wybranych lekcjach po ustaleniu warunków z dyrektorem szkoły.  Rodzice mogą zasięgać porad u nauczycieli przedmiotu lub opiekuna klasy na zasadach wcześniej ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony.


Opłaty:
• miesięczne czesne w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 158 PLN (płatne przez 10 miesięcy),
• za udział dziecka w imprezach ogólnoszkolnych i pozaszkolnych na zasadach takich jak pozostali uczniowie z klasy.

 Pliki do pobrania 
 Elementary International School of Gdańsk      

Wniosek
Oświadczenie o zamieszkaniu
Oświadczenie o warunkach
Zobowiązanie
Karta zgłoszenia

         

High International School of Gdańsk

     

Wniosek
Oświadczenie o zamieszkaniu
Oświadczenie o warunkach
Zobowiązanie
Karta zgłoszenia HISG


Koordynator edukacji domowej - Pani Edyta Żywickazywicka.edyta@gfo.pl

Rodziców oraz zainteresowanych prosimy o wcześniejsze umówienie się.