O Poradni

GODZINY PRACY SEKRETARIATU PPP "Osiek" w dniach:

 • 28 czerwca 7.40-9.40
 • 1 lipca 11.40-15.40
 • 2 lipca 11.40-15.40
 • 3 lipca 11.40-15.40
 • 4 lipca 11.40-15.40
 • 5 lipca 7.40-11.40
 • 8 lipca 7.40-11.40
 • 9 lipca 7.40-11.40
 • 10 lipca 7.40-11.40
 • 11 lipca 7.40-11.40
 • 12 lipca 7.40-11.40
 • 26-28 lipca godziny 11.40-15.40

PRZERWA URLOPOWA : od 15 lipca do 23 sierpnia

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Osiek" została założona w 2003 roku. Poradnia prowadzi pracę o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym. Udziela pomocy psychologiczno
-pedagogicznej uczniom oraz wspiera działania rodziców i nauczycieli.

Poradnia realizuje swoje zadania przez:

 1. diagnozę,
 2. konsultacje,
 3. terapię,
 4. psychoedukację,
 5. doradztwo,
 6. mediacje,
 7. interwencje w środowisku szkolnym ucznia,
 8. działalność profilaktyczną,
 9. działalność informacyjną.

Spośród innych wyróżnia nas to, że pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielamy przede wszystkim bezpośrednio w środowisku szkolnym ucznia. Zapewniamy profesjonalną opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Poradnia ma prawo do wydawania opinii m.in. w sprawie przystępowania do egzaminów zewnętrznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Nasze opinie są uwzględniane podczas egzaminów zewnętrznych OKE oraz w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

Poradnię założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa.

 

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.