Oferta
W dniach 18.07-22.08.2022 r. Poradnia ma przerwę wakacyjną.

 

 

ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA GDAŃSKIEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ

W związku z rezygnacją z dniem 31.12.2021 r. Pani Bożeny Pawlak z funkcji Prezesa Zarządu, Rada Gdańskiej Fundacji Oświatowej podjęła uchwałę nr 4/2021 z 16.12.2021 r. o wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Pani Ewy Czech od dnia 01.01.2022 r.

Pani Ewa Czech - posiada ponad 30 letnie doświadczenie w pracy edukacyjnej. Od 2003 r. związana z Gdańską Fundacją Oświatową, najpierw jako dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Osiek”, a następnie jako pełnomocnik ds. Szkół i Placówek, członek Zarządu i Rady Gdańskiej Fundacji Oświatowej. Absolwentka studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, animacji współpracy środowiskowej oraz zarządzania placówkami oświatowymi. Swój rozwój zawodowy realizowała m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Pedagog, terapeuta.

 

 

Szanowni Państwo

Sekretariat PPP otwarty jest:
Pon. 8:15-13:15,
Wt. 7:30-10:30,
Śr. 10:15-16:15,
Czw. 8:30-14:30.
w piątki Sekretariat pracuje zdalnie.

 

Szanowni Państwo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek" została założona w 2003 roku.
Prowadzimy pracę o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym.
Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oraz wspieramy rodziców i nauczycieli.

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ”Osiek”:

Badania diagnostyczne: Terapia i konsultacje: Doradztwo zawodowe:
 • określenia gotowości szkolnej;
 • rozpoznania specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii);
 • przeżywanych trudności w sferze emocjonalnej, w kontaktach społecznych;
 • trudności w koncentracji uwagi;
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; (od 5 roku życia)
 • pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 • określenia poziomu rozwoju intelektualnego, społeczno-emocjonalnego, zdolności dziecka (od 5 roku życia).
 • terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • terapia logopedyczna wad wymowy i zaburzeń komunikacji,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne konsultacje i terapia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 • pomoc młodzieży w określeniu swoich mocnych stron oraz w wyborze kierunku
  dalszego kształcenia,
 • diagnoza predyspozycji osobowościowych i preferencji zawodowych (wybór kierunku 
  studiów i zawodu).

 

CENNIK

 

RODZAJ USŁUG PPP „OSIEK”

CENA

1.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
z wydaniem opinii

600 zł

690 zł

Wywiad z rodzicami poprzedzający badanie

90 zł

2.

Diagnoza psychologiczna lub pedagogiczna

300 zł

390 zł

Wywiad z rodzicami poprzedzający badanie

90 zł

3.

Diagnoza gotowości szkolnej

300 zł

390 zł

Wywiad z rodzicami poprzedzający badanie

90 zł

4.

Diagnoza logopedyczna + opinia

200 zł

5.

Konsultacja psychologiczna/pedagogiczna

130 zł

6.

Diagnoza dyskalkulii

300 zł

390 zł

Wywiad z rodzicami poprzedzający badanie

90 zł

7.

Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy
przez dziecko

150 zł

8.

Terapia pedagogiczna (50 min.)

120 zł

9.

Terapia logopedyczna (50min.)

120 zł

10.

Terapia logopedyczna (30min.)

70 zł

11.

Diagnoza - doradztwo zawodowe + opinia

300 zł

12.

Konsultacja – doradztwo zawodowe

200 zł

<

 

p>Wydajemy opinie m.in. w sprawie przystępowania do egzaminów zewnętrznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
Nasze opinie są uwzględniane podczas egzaminów zewnętrznych OKE oraz w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
Poradnię założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa.

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.