Myśl Przewodnia - co nas wyróżnia

W SERCU SZKÓŁ

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Osiek” (PPP „Osiek”) charakteryzuje unikatowa organizacja pracy i usytuowania.Pracujemy w sercu szkół, co pozwala nam widzieć więcej, reagować sprawniej, docierać dalej, działać bardziej efektywnie. Widzimy szkołę z bliska, pozostajemy w nieustannym dialogu z uczniami i nauczycielami. Do dzieci i młodzieży kierujemy spersonalizowaną pomoc i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, oparte na diagnozie potrzeb.

ZESPÓŁ / WIELOWYMIAROWOŚĆ WIDZENIA

Specjaliści PPP „Osiek”, to interdyscyplinarny Zespół ludzi z pasją. Jesteśmy uważni i zaangażowani w swoją pracę. Codziennie gotowi, by wspierać dzieci i młodzież w radzeniu sobie z wyzwaniami obecnego świata. Towarzyszymy społeczności szkolnej każdego dnia. Poprzez realną obecność, dobrze wiemy i rozumiemy, z jakimi trudnościami i presją mierzą się obecnie młodzi ludzie.Wspieramy rozwój osobisty nauczycieli i rodziców, dbamy o właściwe proporcje oddziaływań. Promujemy holistyczne, pogłębione rozumienie problemów i aktywne poszukiwanie rozwiązań. Działamy wieloaspektowo, stawiamy na harmonijny rozwój młodego człowieka. 
Wkomponowanie w system edukacyjny szerokiego spektrum oddziaływań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to główna idea powstania PPP „Osiek”. Osiągnęliśmy w ten sposób efekt przenikania się struktur, zintegrowania koncepcji pracy Poradni z rolą i zadaniami, pełnionymi powszechnie przez psychologów i pedagogów, w szkołach.

W efekcie, w PPP „Osiek” realizowana jest szeroka oferta pomocy specjalistycznej.

18 lat po wprowadzeniu takiego modelu możemy podsumować jego zalety:

  • specjaliści zatrudnieni w Poradni „Osiek” mają szerokie kwalifikacje i uprawnienia, przez co zakres i sposób udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykracza poza zwyczajowe standardy procedury szkolnej,
  • pracownicy Poradni „Osiek” realizują swoje zadania bezpośrednio w środowisku szkolnym (szkoły GFO), co gwarantuje wnikliwą analizę sytuacji szkolnych (dydaktyczno-wychowawczych), zarówno poprzez kontakt z uczniami, jak i nauczycielami oraz daje możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych,
  • realizacja zadań bezpośrednio w środowisku szkolnym gwarantuje szersze spektrum oddziaływań pomocowych opartych na kompleksowej diagnozie potrzeb szkół i przedszkola,
  • w sytuacjach koniecznych, cały zespół Poradni stanowi grupę pracowników podejmujących zintegrowane działania skierowane na rozwiązanie problemu (interwencja kryzysowa),
  • utworzenie zespołu pracowników specjalizujących się w określonym rodzaju działań, pozwala zaplanować systemowe rozwojowe szkolenia oraz superwizję pracy.

Realizowany model jest efektem wieloletniej pracy. Wdrażana innowacja jest w ciągłym procesie ewaluacji i udoskonalania, co sprawia, że służy rozwojowi całej instytucji.