Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora PPP "Osiek"

 

Pełnomocnik Gdańskiej Fundacji Oświatowej ds. Szkół i Placówek dnia 01 marca 2016r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Osiek”.

 

1. Zadania i obowiązki realizowane na stanowisku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Osiek” są opisane w Statucie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Osiek” (do uzyskania w Biurze Gdańskiej Fundacji Oświatowej).

2. Wymagania kwalifikacyjne:

a) ukończone studia wyższe magisterskie o kierunku pedagogika lub psychologia z przygotowaniem pedagogicznym;
b) ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, lub deklaracja ukończenia jednej z wyżej wymienionych form doskonalenia zawodowego w trakcie najbliższego roku szkolnego;
c) posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;
d) umiejętność budowania i tworzenia oferty pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz organizowania pracy placówki oświatowej.

3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przedłożenia do 14 kwietnia 2016r.
do godz. 12.00 w Biurze Gdańskiej Fundacji Oświatowej (Gdańsk, ul. Uczniowska 22) oraz przesłanie wersji elektronicznej na adres gfo@gfo.pl oferty zawierającej:

a) koncepcję pracy na wskazanym stanowisku, która powinna uwzględniać:
• uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
• charakterystykę oferty pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla szkół i placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową oraz sposób jej zorganizowania;
• charakterystykę kadry nauczycielskiej Poradni (m. in. wymagane kwalifikacje i umiejętności, sposoby wsparcia i motywowania pracowników);

b) następujące dokumenty:
• poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
• poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
• opis przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej i / lub stażu w zarządzaniu placówką oświatową (nie dotyczy osób, których aktualnym miejscem pracy jest szkoła lub placówka prowadzona przez Gdańską Fundację Oświatową);
• poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa powyżej;
• oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
• referencje z ostatniego miejsca pracy (nie dotyczy osób, których aktualnym miejscem pracy jest szkoła lub placówka prowadzona przez Gdańską Fundację Oświatową);
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zarządzającego.

4. Komisja Konkursowa, w składzie:
Dorota Zagrodzka - Członek Zarządu Gdańskiej Fundacji Oświatowej,
Iwona Malmur - Dyrektor Zarządzający Sopockich Szkół Autonomicznych,
Krzysztof Horodecki - Dyrektor ds. Monitorowania Jakości Edukacji Gdańskiej Fundacji Oświatowej,
spotka się z kandydatami w dniach 25 - 29 kwietnia 2016r. o indywidualnie ustalonej godzinie.
5. Komisja Konkursowa do 06 maja 2016r. przygotuje opinię o przedłożonych ofertach.

6. W oparciu o wnioski z pracy Komisji Konkursowej, Pełnomocnik Gdańskiej Fundacji Oświatowej ds. Szkół i Palcówek dokona wyboru najlepszego kandydata.

7. Zatrudnienie nastąpi z dniem 01 września 2016r.

Ewa Czech
Pełnomocnik Gdańskiej Fundacji Oświatowej
ds. Szkół i Placówek

Regulamin konkursu został zatwierdzony przez Radę Gdańskiej Fundacji Oświatowej
Uchwałą nr 2/2016 z dn. 12 lutego 2016r.