Poradnia w szkole

Rok szkolny 2018/2019

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

grudzień

listopad

październik

Wrzesień

Rok szkolny 2017/2018

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2016/2017

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2015/2016

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2014/2015

Wakacje 2015
Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2013/2014

Wakacje 2014

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2012/2013

Wakacje 2013

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Inteligencje Wielorakie, czyli zdolności specjalne

Uczniowie klas siódmych Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w marcu b.r. wypełniali testy diagnozujące rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera. Myślą przewodnią tej koncepcji jest uznanie różnych rodzajów inteligencji za równie ważne, by następnie móc je wykorzystać w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej, szczególnie w zakresie diagnozy predyspozycji i zdolności każdego ucznia. INTELIGENCJE WIELORAKIE, określane jako zdolności specjalne, są ważnym czynnikiem w wyborze zawodu, choć trudno określić jednoznacznie, czym one są: sprawnością w wykonywaniu czynności lub możliwościami, dzięki którym człowiek zdobywa wiadomości, umiejętności, sprawności. W najbardziej ogólnej typologizacji, wyróżnia się zdolności ogólne (inteligencja, spostrzegawczość, wyuczalność, wyobraźnia, zręczność) oraz zdolności specjalne, ukierunkowane przedmiotowo (językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe). Zakres badania obejmował osiem inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, wizualno-przestrzenną, interpersonalną (społeczną), intrapersonalną (duchową), muzyczną, ruchową (kinestetyczną) oraz przyrodniczą (ekologiczną).
W maju w każdej z klas zostały rozdane, a także omówione wyniki testów w formie prezentacji każdej z w/w inteligencji specjalnych. Przekazane wskazówki dotyczyły wykorzystania zdobytych informacji o sobie, by móc świadomie je rozwijać i wykorzystać w życiu codziennym. Wyniki całościowe posłużą nauczycielom oraz opiekunom klas w tworzeniu odpowiednich metod dydaktycznych i planowaniu działań szkolnych.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy (08.06.2018)