Oferta

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Osiek” to między innymi:

badania diagnostyczne:
- diagnoza inteligencji,
- diagnoza osobowości,
- diagnoza gotowości do uczenia się  i dojrzałości szkolnej,
- diagnoza dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii),
- diagnoza trudności w uczeniu się matematyki
- diagnoza przyczyn innych niepowodzeń szkolnych,
- diagnoza przyczyn trudności wychowawczych,
- diagnoza zaburzeń zachowania,
- diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej,
- diagnoza logopedyczna.

terapia i konsultacje:
- terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- terapia logopedyczna wad wymowy i zaburzeń komunikacji,
- poradnictwo psychologiczne,
- indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

doradztwo zawodowe:
- pomoc młodzieży w określeniu swoich mocnych i słabych stron oraz w wyborze kierunku
dalszego kształcenia (profil kształcenia ponadgimnazjalnego),
- diagnoza predyspozycji osobowościowych i preferencji zawodowych (wybór kierunku
studiów i zawodu).

 

Zespół do spraw przemocy w rodzinie:

- regulamin

Zapewniamy profesjonalną pomoc dostosowaną do potrzeb odbiorców.