Zespół

Magdalena Kielbratowska – psycholog, dyrektor Poradni. W swojej pracy zawodowej wspiera rodziców w procesie wychowawczym, pomaga rodzinom, które znalazły się w kryzysie, wspiera w szukaniu rozwiązań i konstruktywnym wydobywaniu się z trudnych doświadczeń. Specjalizuje się w diagnozie dzieci z trudnościami w uczeniu się, prowadzi konsultacje oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne.
magdalena.kielbratowska@gfo.pl

 

 

Michalina Ignaciuk – pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności edukacja mobilna w kulturze cyfrowej oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży. Certyfikowana absolwentka Gdańskiego Programu Stypendialnego Mentor oraz Specjalista ds. wspomagania szkół. Pracuje z uczniami przejawiającymi trudności w uczeniu się na poziomie szkoły podstawowej. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i rozwój kompetencji poprzez udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i projektach.
michalina.biedrzycka@gfo.pl

 

Justyna Bieńkowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta IE. Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych. Wspomaga rozwój uczniów w oparciu o oddziaływania psychodydaktyczne, psychokorekcyjne oraz psychoterapeutyczne, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się. Certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment (terapia funkcji poznawczych). W trakcie Podyplomowych Studiów Logopedycznych.
justyna.bienkowska@gfo.pl

 

Agnieszka Bystra-Grabowska – psycholog i terapeuta pedagogiczny. Specjalność: psychologia dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej i pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami w uczeniu się. Pracuje głównie z uczniami na poziomie szkoły podstawowej. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne w grupach przedszkolnych. Posiada doświadczenie w diagnozie gotowości szkolnej. Stale poszerza swoją wiedzę poprzez udział w różnych szkoleniach.
agnieszka.bystra@gfo.pl

 

 

Ewa Ciemiorek – logopeda. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią logopedyczną. Zainteresowania zawodowe to stymulacja mowy dziecka oraz komunikacja osób dotkniętych afazją.
ewa.ciemiorek@gfo.pl

 

 

 

 

Barbara Darmorost – pedagog, terapeuta. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej, prowadzi zajęcia terapeutyczne (indywidualne i w małych grupach) dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz konsultacje dla rodziców. Z zakresu doradztwa zawodowego prowadzi warsztaty grupowe dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz poradnictwo indywidualne.
barbara.darmorost@gfo.pl

 

 

Agnieszka Gurzyńska – psycholog, doradca zawodowy. Od kilku lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla dorosłych i młodzieży głównie z zakresu doradztwa zawodowego i umiejętności interpersonalnych. Pracuje z młodzieżą gimnazjalną i licealną, prowadzi konsultacje dla rodziców. Specjalizuje się szczególnie we wszechstronnym rozwoju kompetencji związanych z planowaniem kariery, samooceną, autoprezentacją i radzeniem sobie ze stresem.
agnieszka.gurzynska@gfo.pl

 

 

Anna Korwel (Stefańska) – logopeda i terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi profilaktykę, diagnozę i terapię logopedyczną. Ukończyła kurs uprawniający do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Interesuje się szczególnie wczesną interwencją logopedyczną oraz problematyką komunikacji najbliższego otoczenia z pacjentem afatycznym.
anna.korwel@gfo.pl

 

 

Artur Lewandowski – psycholog. W trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym. Wspiera uczniów i ich rodziców prowadząc diagnozę, konsultacje indywidualne oraz warsztaty psychoedukacyjne.
artur.lewandowski@gfo.pl

 

 

 

 

Aneta Mielcarska – pedagog, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogika z edukacją mobilną w kulturze cyfrowej. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii pedagogicznej. Poza pracą w poradni pracuje jako opiekun klasy 0a w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej.
mielcarska.aneta@gfo.pl

 

 

Karolina Muszyńska – psycholog. Specjalność: psychologia rodziny. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi konsultacje indywidualne, warsztaty psychoedukacyjne oraz zajmuje się wsparciem dzieci, rodziców i nauczycieli
muszynska.karolina@gfo.pl

 

 

 

 

Kamila Posobkiewicz – absolwentka filologii polskiej, terapeuta pedagogiczny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Kilkanaście lat pracowałą jako nauczyciel języka polskiego w szkołach publicznych oraz lektor języka polskiego dla obcokrajowców w GUMed. Obecnie oprócz terapii logopedycznej zajmuje się również bajkoterapią, prowadzi blog dla dzieci i rodziców.
posobkiewicz.kamila@gfo.pl

 

 

Urszula Rodzik – pedagog. Specjalizuje się w diagnozie trudności w uczeniu się matematyki. Zajmuje się terapią pedagogiczną uczniów na wszystkich etapach edukacji. Udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom w zakresie problemów szkolnych dzieci. Interesuje się wprowadzaniem do systemów szkolnych innowacyjnych rozwiązań edukacyjno-wychowawczych.
urszula.rodzik@gfo.pl

 

 

Katarzyna Topór – psycholog, w trakcie procesu certyfikacji specjalisty terapii uzależnień. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych i treningów dla dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię pedagogiczną, udziela wsparcia i poradnictwa psychologicznego rodzicom i dzieciom. Poza pracą w poradni pracuje w Towarzystwie Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko na stanowisku streetworker. Praca polega na interwencji i działaniach opiekuńczych, które skierowane są do dzieci i młodzieży częstokroć pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. Udziela wsparcia i pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów, dostosowanej do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży.
topor.katarzyna@gfo.pl

 

Agnieszka Wiankowska – psycholog, psychoterapeuta. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży, terapii zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania oraz w prowadzeniu warsztatów grupowych i konsultacji dla rodziców. Przez kilka lat pracowała jako psycholog szkolny oraz w placówkach klinicznych. Ukończyła 4-letnie Szkolenie Psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przez dwa lata szkoliła się również w zakresie terapii Gestalt.
agnieszka.wiankowska@gfo.pl

 

 

Anna Zdolska-Wawrzkiewicz – psycholog, pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc konsultacje indywidualne, a także warsztaty w grupie. Zajmuje się również wspieraniem rodziców organizując warsztaty oraz indywidualne spotkania. W pracy zawodowej zajmowała się konsultacjami i terapią rodzin i par oraz pracowała w placówkach klinicznych. Zawodowo interesuje się także zagadnieniami związanymi z tworzeniem się i międzygeneracyjnym uwarunkowaniem więzi między matką a dzieckiem. Szkoliła się w obszarze systemowej terapii rodzin oraz indywidualnej terapii psychodynamicznej.
zdolska-wawrzkiewicz.anna@gfo.pl

  

Jakub Zieliński – psycholog. Do tej pory pracował z dziećmi dotkniętymi przemocą, z rodzin z uzależnieniami. Certyfikowany mediator Polskiego Centrum Mediacji. Absolwent pierwszej edycji studium podyplomowego "Mediacje sądowe i pozasądowe" Wyższej Szkoły Ateneum w Gdańsku. Stały mediator na liście Sądu Okręgowego w Gdańsku. W swojej pracy wspiera uczniów w rozwoju osobistym, pomaga rodzicom w procesie wychowawczym.
jakub.zielinski@gfo.pl

 

 

Ewa Wójtowicz – logopeda. Absolwentka Wczesnej Edukacji z Logopedią oraz Logopedii ze specjalizacją „Wczesna interwencja logopedyczna” na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci i młodzieży szkolnej. Zainteresowania zawodowe to wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
ewa.wojtowicz@gfo.pl