Zespół

Magdalena Kielbratowska – psycholog, dyrektor Poradni. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na budowaniu wysokiej jakości oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań systemowych. Wspiera Zespół, wypracowując formułę oddziaływań, adekwatną do wyzwań obecnych czasów i potrzeb szeroko pojętej społeczności szkolnej. Udziela wsparcia i poradnictwa psychologicznego rodzicom. Specjalizuje się w diagnozie dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalno-motywacyjnymi, a także z trudnościami w uczeniu się. Prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia warsztatowe, spotkania szkoleniowe i psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli.
magdalena.kielbratowska@gfo.pl

 

Aleksandra Berndt – psycholog. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy zawodowej wspiera dzieci i młodzież w trudnościach społeczno-emocjonalnych, prowadzi konsultacje dla rodziców. Terapeutka dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Szkoli się w nurcie psychoterapii psychodynamicznej.
aleksandra.berndt@gfo.pl

 

 

 

Agnieszka Bystra-Grabowska – psycholog i terapeuta pedagogiczny. Specjalność: psychologia dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej i pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami w uczeniu się. Pracuje głównie z uczniami na poziomie szkoły podstawowej. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne w grupach przedszkolnych. Posiada doświadczenie w diagnozie gotowości szkolnej. Stale poszerza swoją wiedzę poprzez udział w różnych szkoleniach.
agnieszka.bystra@gfo.pl

 

 

Ewa Ciemiorek – logopeda. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią logopedyczną. Zainteresowania zawodowe to stymulacja mowy dziecka oraz komunikacja osób dotkniętych afazją.
ewa.ciemiorek@gfo.pl

 

 

 

 

Barbara Darmorost – pedagog, terapeuta. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej, prowadzi zajęcia terapeutyczne (indywidualne i w małych grupach) dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz konsultacje dla rodziców. Z zakresu doradztwa zawodowego prowadzi warsztaty grupowe dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz poradnictwo indywidualne.
barbara.darmorost@gfo.pl

 

 

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog, doradca zawodowy. Specjalizuje się we wszechstronnym rozwoju kompetencji związanych z planowaniem kariery i w diagnozie psychologicznej. Pracuje z uczniami szkoły podstawowej i liceum, prowadząc konsultacje dla rodziców i uczniów, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Ukończyła szkolenie pierwszego stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
agnieszka.gurzynska@gfo.pl

 

 

Michalina Ignaciuk – pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta. Doktorantka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim, zainteresowania naukowe dotyczą osób z dysleksją rozwojową. Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności edukacja mobilna w kulturze cyfrowej oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży. Certyfikowana absolwentka Gdańskiego Programu Stypendialnego Mentor oraz Specjalista ds. wspomagania szkół. Pracuje z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunkach pedagogicznych. Interesuje się nowoczesnymi technologiami w edukacji - przede wszystkich rozszerzoną i wirtualną rzeczywistością.
ignaciuk.michalina@gfo.pl

 

Paulina Jakubowicz – diagnosta i terapeuta pedagogiczny. Zajmuje się diagnostyką dzieci i dorosłych, prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci oraz młodzieży z trudnościami edukacyjnymi. Podczas konsultacji, szkoleń i warsztatów wspiera uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli w obszarze edukacji i wychowania. Naucza w szkołach policealnych przedmiotów z zakresu pedagogiki i komunikacji społecznej. Założyła i jest liderką działalności Drogowskaz Edukacyjno-Wychowawczy.
jakubowicz.paulina@gfo.pl

 

 

Artur Lewandowski – psycholog. W trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym. Wspiera uczniów i ich rodziców prowadząc diagnozę, konsultacje indywidualne oraz warsztaty psychoedukacyjne.
artur.lewandowski@gfo.pl

 

 

 

 

Julia Łunkiewicz - logopeda. Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia Pedagogiczne - specjalność pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym oraz Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym.
lunkiewicz.julia@gfo.pl

 

 

 

Karolina Muszyńska – psycholog. Specjalność: psychologia rodziny. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi konsultacje indywidualne, warsztaty psychoedukacyjne oraz zajmuje się wsparciem dzieci, rodziców i nauczycieli
muszynska.karolina@gfo.pl

 

 

 

 

Adrianna Okonkowska – psycholog, Trener Umiejętności Społecznych oraz Trener Kontroli Złości. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do tej pory pracowała z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz jako terapeutka dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół pomocy psychologicznej dzieciom zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi oraz wokół dogoterapii.
okonkowska.adrianna@gfo.pl

 

 

Kamila Posobkiewicz – absolwentka filologii polskiej, terapeuta pedagogiczny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Kilkanaście lat pracowałą jako nauczyciel języka polskiego w szkołach publicznych oraz lektor języka polskiego dla obcokrajowców w GUMed. Obecnie oprócz terapii logopedycznej zajmuje się również bajkoterapią, prowadzi blog dla dzieci i rodziców.
posobkiewicz.kamila@gfo.pl

 

 

Agata Potrykus-Jodel – surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, nauczyciel wczesnej edukacji. Ceni interdyscyplinarność logopedii jako nauki, stąd stara się rozszerzać kwalifikacje o różne dziedziny. Czołowe miejsca w zawodowych zainteresowaniach zajmują - opóźniony rozwój mowy, wczesna interwencja, surdologopedia (w tym CAPD - centralne zaburzenia przetrwania słuchowego) oraz terapia wad wymowy w tym terapia miofunkcjonalna. Prowadzi szkolenia, a także zajęcia ze studentami we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Ateneum Akademią Nauk Stosowanych.
potrykus.agata@gfo.pl

 

 

Aneta Szulc – pedagog, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogika z edukacją mobilną w kulturze cyfrowej. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii pedagogicznej. Poza pracą w poradni pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej.
szulc.aneta@gfo.pl

 

 

Agnieszka Wiankowska – psycholog, psychoterapeuta. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży, terapii zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania oraz w prowadzeniu warsztatów grupowych i konsultacji dla rodziców. Przez kilka lat pracowała jako psycholog szkolny oraz w placówkach klinicznych. Ukończyła 4-letnie Szkolenie Psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przez dwa lata szkoliła się również w zakresie terapii Gestalt.
agnieszka.wiankowska@gfo.pl

 

 

Małgorzata Wyszogrodzka – psycholog, trener uważności. Absolwentka psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą, prowadzi konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli. Jest autorką innowacji pedagogicznej „Kompetencje osobiste i społeczne”. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół uważności i odporności psychicznej.
wyszogrodzka.malgorzata@gfo.pl @gfo.pl

 

 

Justyna Bieńkowska – pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta IE. Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się oraz w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej. Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych. Wspomaga rozwój uczniów w oparciu o oddziaływania psychodydaktyczne, psychokorekcyjne oraz psychoterapeutyczne, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu wspierania dzieci z ryzykiem dysleksji oraz wspomagania rozwoju mowy. Certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment (terapii funkcji poznawczych).
bienkowska.justyna@gfo.pl

 

Ewa Wójtowicz – logopeda. Absolwentka Wczesnej Edukacji z Logopedią oraz Logopedii ze specjalizacją „Wczesna interwencja logopedyczna” na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci i młodzieży szkolnej. Zainteresowania zawodowe to wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
ewa.wojtowicz@gfo.pl

 

 

 

Anna Zdolska-Wawrzkiewicz – psycholog, pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc konsultacje indywidualne, a także warsztaty w grupie. Zajmuje się również wspieraniem rodziców organizując warsztaty oraz indywidualne spotkania. W pracy zawodowej zajmowała się konsultacjami i terapią rodzin i par oraz pracowała w placówkach klinicznych. Zawodowo interesuje się także zagadnieniami związanymi z tworzeniem się i międzygeneracyjnym uwarunkowaniem więzi między matką a dzieckiem. Szkoliła się w obszarze systemowej terapii rodzin oraz indywidualnej terapii psychodynamicznej.
zdolska-wawrzkiewicz.anna@gfo.pl