Oferta

Szanowni Państwo

Sekretariat PPP będzie zamknięty w terminie 19 lipca - 20 sierpnia

Dyżur PSYCHOLOGA 
dla Rodziców i Uczniów:

 • Sopockich Szkół Autonomicznych
 • Gdańskich Szkół Autonomicznych
 • International School of Gdansk

odbywać się będzie w dniach:

 • 20, 21, 22 lipca
 • oraz 10, 11, 12 sierpnia

w godzinach 9:00 - 11:00

serdecznie zapraszamy
nr TEL. 58 550 13 06
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/yce-hrxg-asb

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek" została założona w 2003 roku.
Prowadzimy pracę o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym.
Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oraz wspieramy rodziców i nauczycieli.

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ”Osiek”:

Badania diagnostyczne: Terapia i konsultacje: Doradztwo zawodowe:
 • określenia gotowości szkolnej;
 • rozpoznania specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii);
 • przeżywanych trudności w sferze emocjonalnej, w kontaktach społecznych;
 • trudności w koncentracji uwagi;
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; (od 5 roku życia)
 • pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 • określenia poziomu rozwoju intelektualnego, społeczno-emocjonalnego, zdolności dziecka (od 5 roku życia).
 • terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • terapia logopedyczna wad wymowy i zaburzeń komunikacji,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne konsultacje i terapia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 • pomoc młodzieży w określeniu swoich mocnych stron oraz w wyborze kierunku
  dalszego kształcenia,
 • diagnoza predyspozycji osobowościowych i preferencji zawodowych (wybór kierunku 
  studiów i zawodu).

 

Wydajemy opinie m.in. w sprawie przystępowania do egzaminów zewnętrznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
Nasze opinie są uwzględniane podczas egzaminów zewnętrznych OKE oraz w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
Poradnię założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa.

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.