O Poradni

 

W dniach 18 - 22 lutego 2019 r. sekretariat PPP "Osiek" będzie nieczynny.
Zapraszamy do kontaktu od 25 lutego. 

 

 

 

 

W wielkim smutku po tragicznej śmierci 
Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, 
Jego Rodzinie oraz współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia 
i solidarnie łączymy się z ludźmi dobrej woli, niosąc apel przeciwko przemocy.

 

Kontakt z Poradnią:

- Gdańsk: tel. 58 306 77 20

- Sopot: tel. 58 551 37 49 wew. 36

- Letnica: tel.: 58 342 31 00

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Osiek" została założona w 2003 roku. Poradnia prowadzi pracę o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym. Udziela pomocy psychologiczno
-pedagogicznej uczniom oraz wspiera działania rodziców i nauczycieli.

Poradnia realizuje swoje zadania przez:

  1. diagnozę,
  2. konsultacje,
  3. terapię,
  4. psychoedukację,
  5. doradztwo,
  6. mediacje,
  7. interwencje w środowisku szkolnym ucznia,
  8. działalność profilaktyczną,
  9. działalność informacyjną.

Spośród innych wyróżnia nas to, że pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielamy przede wszystkim bezpośrednio w środowisku szkolnym ucznia. Zapewniamy profesjonalną opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Poradnia ma prawo do wydawania opinii m.in. w sprawie przystępowania do egzaminów zewnętrznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Nasze opinie są uwzględniane podczas egzaminów zewnętrznych OKE oraz w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

Poradnię założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa.

 

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.